Архив

автор: Благовест Георгиев
заглавие: Геополитическият императив
година: 2016
ISBN: 978-954-326-293-9
цена: 20 лв.


 В новата си книга Благовест Георгиев твърди, че „безалтернативността на реалполитик предопределя и безалтернативността на геополитическия императив“. Тази безалтернативност се основава на два фундамента – raison d’Etat и „баланса на силите“ (кардинал Дьо Ришельо). Мащабът на авторовия поглед е впечатляващ. 
автор: Марияна Стамова
заглавие: Албанският проблем в Югославия след Тито (1980–1990)
година: 2016
ISBN: 978-954-326-287-8
цена: 20 лв.


 Научноизследователският интерес към албанския проблем в Югославия след смъртта на Тито е предизвикан както от бурните събития от това време, така и от историческата дистанция на времето, която вече дава възможност за по-обективна оценка. Темата е разработена въз основа главно на архивни източници, досега непубликувани документи от архивите на републиките на бивша Югославия, които носят оценката на времето и анализират проблема. 
автор: Сирма Данова
заглавие: Кралят физиономист
година: 2016
ISBN: 978-954-326-288-5
цена: 16 лв.


 Обект на изследването е творчеството на Пенчо Славейков, разбирано като съвкупност от творби и проекти. По този начин условно определени, формите на едно авторство оголват употребата на романтическия модел в програмата на българския модернизъм.
автор: J. Roodenberg, K. Leshtakov, V. Petrova (eds.)
заглавие: Yabalkovo. Volume 1
година: 2014
ISBN: 978-619-90348-1-1
цена: 75 лв.


 The Early Neolithic site of Yabalkovo originated from the end of the 7th, or the very beginning of the 6th mil. BC. Its life thrives for a few hundered yesrs till the of the 6th mill. BC
автор: Елена Крейчова, Надежда Сталянова, Олга Сорока
заглавие: Кратък тематичен речник на българския, чешкия, полския и украинския език
година: 2016
ISBN: 978-954-326-282-3
цена: 15 лв.


Речникът е първият четириезичен тематичен речник на славянски езици в историята на българската лексикография. Предназначен е за всички студенти слависти, студенти българисти, изучаващи славянски език, както и за чуждестранни студенти, изучаващи български или съответния славянски език като чужд в началната степен на своето обучение. Авторките са дългогодишни преподаватели по съответния славянски език в академична среда, затова и речникът отговаря на най-съвременните изисквания за преподаване на чужди езици.
 
автор: Матей Матеев, Димитър Даскалов
заглавие: Нов сборник за историята на село Константин
година: 2008
ISBN: 978-954-8914-23-9
цена: 10 лв.


 Съдбата отрежда двамата автори да бъдем съседи. Същата съдба ни разделя през 50-те години на миналия век и отново ни събира след цели 50 години, както в „ Одисеята ". Желанието ни е да разкажем на бъдните поколения за свободолюбивия дух на шепа българи, които дръзват да захвърлят робския си страх и да се поселят на 5 км на изток от опожареното родно огнище. Да заживеят на нова земя и в нова България. Тук те заявяват на всеослушание, че са свободни и че тяхната свобода вече не може да бъде опожарена. А това не е било никак лесно. Въпреки всичко тези хора имат дързостта да бъдат първи и да оставят поколения върху тази земя.
автор: Ива Пенкова, Владимир Пенчев - съст.
заглавие: Българската общност в Австрия - историческо, лингвистично и етноложко изследване,Том 2
година: 2016
ISBN: 978-954-326-284-7
цена: 16 лв.


Преди няколко години беше публикувано издание, събрало в страниците си резултатите от изследванията на специализиран екип учени от Българската академия на науките на историята и съвременното битие на българите, обитаващи австрийските земи – Българската общност в Австрия – историческо, лингвистично и етноложко изследване. Т. 1. София, 2011. Тогава изрично беше посочено, че издаденият сборник представлява първа част от планираното двутомно издание. Именно затова настоящият втори том на изданието продължава и задълбочава още повече познанието ни за българската общност в Австрия, за нейните параметри и характеристики, за нейните представители.
Характерно за него е, че той предоставя трибуна тъкмо на представителите на самата общност – и под формата на техни авторски изследвания, и под формата на интервюта с тях. Така е структуриран и самият сборник, който се състои от две части, озаглавени „Образи на общността“ и „Гласове на общността“.
автор: Илияна Арестова
заглавие: Основи на електрониката в лабораторията
година: 2016
ISBN: 978-954-326-286-1
цена: 15 лв.


 Тази книга представлява ръководство за лабораторна работа по електроника. Ръководството обхваща 14 теми за индивидуална лабораторна работа. Текстът по всяка тема съдържа кратки теоретични сведения, задачи за предварителна подготовка и задачи за лабораторна работа. Изпълнението на задачите за лабораторна работа е описано подробно с цел студентите да могат да се справят самостоятелно. 
 
автор: Соня Алексиева
заглавие: Връзки с обществеността на културния туризъм
година: 2004
ISBN: 954-91348-3-0
цена: 8 лв.


 Книгата "Връзки с обществеността на културния туризъм" е резултат на анализ на теорията и дългогодишно изследване на практиката на ПР на българския културен туризъм. Представени и обобщени са съвременните теоретични възгледи и практики на широк кръг български и чуждестранни специалисти в областта на културния туризъм, културно-историческото и природно наследство и връзките с обществеността. Въз основа на развитието и тенденциите в световния туризъм в последните години авторката е проследила промените и нагласите на туристите, които все повече насочват своето внимание и предпочитания към страните с развит културен туризъм. 
България е представена като интересна туристическа дестинация с богата история, култура и природа, с уникални съвременни културни събития, които максимално трябва да се рекламират и  промоцират на европейския и световния туристически пазар.
автор: Съст: Екатерина Анастасова, Галина Лозанова, Станой Станоев
заглавие: Празникът на Кирил и Методий – пространства на духа, т. 2
година: 2015
ISBN: 978-954-326-231-1
цена: 24 лв.


 В сборника са изследвани три контекста на празника на Кирил и Методий – национален, транснационален и европейски. Първият том представя европейските и транснационалните (българската диаспора) манифестации на празника на светите братя. Вторият е посветен на култа
и честванията на двамата братя в България.