Увод в архивознанието

автор: Стефка Петкова
заглавие: Увод в архивознанието
Подзаглавие:
година: 2011
ISBN: 978-954-524-773-6
Издател: УИ "Св. св. Кирил и Методий"
цена: 17 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Актуализацията на съдържанието се наложи главно поради влизането в сила на Закона за Националния архивен фонд от лятото на 2007 година и настъпилите промени в архивната мрежа на страната ни, т.е., в институциите, които са призвани да опазват и да управляват документалното наследство на България. През март 2009 г. Законът беше конкретизиран (от гледна точка на изпълнението му) чрез три изключително важни наредби на Министерския съвет - за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции, за реда за използване на документите от Националния архивен фонд и за условията и реда за водене на Регистър на Националния архивен фонд. До нови промени в архивната мрежа доведоха измененията на Закона за Националния архивен фонд от декември 2009 г.
Актуализирани са и препратките към отпечатани работи на автори с принос към българската архивистика, а също така - към отпечатани междувременно справочници за архивните ресурси на страната.
Що се отнася до основните теоретически и методически постула-ти на архивистиката, то те продължават да издържат на проверката на времето и не се оказа необходимо да се променя из основи съществуващият текст.
От автора, януари 2010 г.