Търсене на информация в интернет

автор: Доц. g-p Красимир Петков
заглавие: Търсене на информация в интернет
Подзаглавие:
година: 2003
ISBN: 954-9344-01-0
Издател: СУ "Св. Климент Охридски"
цена: 12 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Систематизирано и обстойно са описани методите и процедурата за информационно търсене в киберпространството, като са изведени общи прабила за неговото резултатно извършване.
Представени са над 1000 подбрани средства за търсене (машини и метамашини, указатели, виртуални библиотеки) и справочни онлайн-ресурси (вкл. речници, енциклопедии и бази от данни) - както универсални, така и специализирани по тематика или по вид на издирваните обекти: книги, периодика, изображения, збуко- и видеозаписи, програми, файлове от системата FTP, географски карти...
Подробно са разяснени възможностите на по-известните от тези средства и ресурси, като се дабат конкретни практически указания относно тяхното ползване.                                                       
Специално внимание е отделено на издирването на научна и техническа информация, а също и на методите и средствата за подобряване на резултатите от търсенето.
Дават се критерии и цялостна процедура за критична оценка на качеството на намерената информация и се посочват пътищата за откриване на качествени уеб-сайтове.
Ползването на книгата като справочник се улеснява от приложения предметен показалец, който съдържа и имената на повечето сайтове и организации, посочени в нея.