Речни води на България

автор: Нели Христова
заглавие: Речни води на България
Подзаглавие:
година: 2012
ISBN: 978-954-723-090-4
Издател: Тип-топ прес
цена: 40 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Първата част на монографията - Речна мрежа, обяснява палеохидроложката еволюция, съвременната пространствена организация на водните течения и възможните пътища в бъдещото развитие на хидрографската мрежа от синергетична гледна точка. Тя анализира районите в страната с промени в талвеговата мрежа, следствие от бифуркации и пиратерии, и представя йерархично подредената система от разновъзрастови хидрографски елементи чрез класификацията им по дължина и водосборна площ.
Втората част на монографията - Речен отток, разкрива пространствено-времевите параметри на процесите, участващи в хидроложкия цикъл и на режимните характеристики на водните потоци (състоянията на високи и ниски води, температура, ледови образувания, плаващи наноси, минерализация) както при естествен природен комплекс, така и в условията на антропогенни въздействия.