За народната основа на старобългарския език

автор: Ана Кочева-Лефеджиева
заглавие: За народната основа на старобългарския език
Подзаглавие: Върху материали от реликтното склонение в българските диалекти
година: 2012
ISBN: 978-954-92858-1-9
Издател: Буквица
цена: 14 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента В проучването се разкрива генезисът на „странната" роди-телно-винителна форма на -а при названията от м.р. ед.ч. за неодушевени предмети в Източните Родопи от типа Купло билета на спална вагона, а също така се дава обяснение на неизменяе-мите членни форми -те {-се, -не) при имената от различни родове и числа.