Ръководство и култура в организациите за социална работа

автор: Росица Симеонова
заглавие: Ръководство и култура в организациите за социална работа
Подзаглавие:
година: 2011
ISBN: 978-954-9321-68-5
Издател: ИБИС
цена: 12 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Първата глава е посветена на социалната работа като фундамент и на организациите за социална работа като контекст, в който се изследва същността, проявленията и взаимовръзките между организационната култура и ръководството.
Във втора глава изследователското внимание се фокусира върху феномена организационна култура. Анализирани са въпросите за същността и значението на организационната култура, нейното възникване и развитие, съдържание (елементи, нива, измерения), типологии и оценяване, културата като контекст на социалната работа.
Третата глава на книгата е посветена на ръководството и взаимовръзките му с организационната култура. Проучват се въпросите за същността на ръководството (управление, лидерство), стилове на ръководство, пресечни точки между ръководство и организационна култура, управление и промяна на организационната култура.
В четвъртата глава се изследват властта и влиянието като атрибути на ръководителите, като инструменти за ефективно управление и като средства за повлияване на организационната култура. Анализират се взаимовръзките на властта, влиянието и културата и техните проявления в организационен контекст.