Бизнесстатистика

автор: Димитър Дамгалиев, Жозеф Теллалян
заглавие: Бизнесстатистика
Подзаглавие:
година: 2006
ISBN: 978-954-535-446-5
Издател: НБУ
цена: 14.6 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Главната цел на авторите е да представят в достъпна форма и да илюстрират с достатъчно на брой примери сравнително сложните статистически методи и разработените на тяхна база алгоритми, използвани за статистическо изследване на икономически, технологични, инженерни и други обекти. Предвид предназначението на учебника, използваните за илюстрация примери са подбрани предимно от областта на икономическите и бизнес изследванията. По този начин на студентите се предоставя възможност да овладеят разглежданите методи и да добият известни умения за прилагането им при вземане на важни бизнес решения.
Изложените в пособието статистически методи са представени предимно в алгорит-мична форма, във вид на последователност от операции, за решаване на конкретни задачи. Представени са също така и най-важните теоретични аспекти на всеки метод, като същите са илюстрирани с примери.