Земята и хората през XVII - първите десетилетия на XVIII век

автор: Стефка Първева
заглавие: Земята и хората през XVII - първите десетилетия на XVIII век
Подзаглавие: Овладяване и организация на аграрното и социалното пространство в Централните и Южните Балкани под османска власт
година: 2011
ISBN: 978-954-322-422-7
Издател: АИ „ПРОФ. МАРИН ДРИНОВ"
цена: 18 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента В труда се проследяват моменти от делничното и празничното битие на селяните, елементи от техния реален и въображаем свят. Изследват се начините и степента на овладяване и организация на земите от селското и градското землище. Прави се реконструкция на производствения капацитет на базовото стопанство на селянина - райетския чифлик, и прилаганите аграрни стратегии в микроикономиката на различни типове села. Анализират се потенциалните възможности за производство на аграрен излишък от страна на селяни и граждани и каналите за неговата пазарна реализация. Обръща се особено внимание на факторите, които създават условия за обедняване или замогване на земеделците, на количествените измерения на бедността и относителната състоятелност на селата и техните жители. Авторът прави опит да състави портрет на отделни професионални и социални групи сред селските общности от гледна точка на тяхното отношение към земята, като се стреми да открие мотивите в икономическото и социалното поведение на бедните или състоятелните селяни, на служителите на култа, на занаятчиите, на ябанджиите, на новоприелите исляма бивши християни, на жените, на чифликчиите.