Атлас на гнездящите птици в България

автор: Атлас
заглавие: Атлас на гнездящите птици в България
Подзаглавие:
година: 2007
ISBN: 978-954-91421-7-4
Издател: БДЗП
цена: 90 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Всеки видов очерк е илюстриран с черно-бяла рисунка и съдържа данни за категорията на застрашеност, законовия статус, броя гнездящи в страната двойки, тенденциите в разпространението и числеността, карта с особеностите на разпространението, карта на числеността на вида във всеки UTM квадрат, исторически данни за гнездовата популация на вида от 1859 г. насетне, предпочитани гнездови местообитания и диапазона от надморски височини, в които видът гнезди. Атласът е научна основа за идентифициране на Орнитологично важните места в България (респективно - защитените зони за птиците по НАТУРА 2000), за бъдещ мониторинг на състоянието на националните популации на видовете, както и за успешни мерки за опазването им.