Орнитологично важни места в България и Натура 2000

автор: Ирина Костадинова, Младен Граматиков - редактор
заглавие: Орнитологично важни места в България и Натура 2000
Подзаглавие:
година: 2007
ISBN: 978-954-91421-8-1
Издател: БДЗП
цена: 60 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Данните в тази книга ще послужат като основна база за сравнение при проследяването на състоянието на ОВМ като част от световната система за мониторинг на БърдЛайф Интернешънъл. Също така книгата предоставя важни базова информация за оценка на прилагането на Директивата за птиците в България от датата на присъединяването си към Европейския съюз - както по отношение на размера (брой и площ) на създадената мрежа от Специално защитени зони, така и по отношение на състоянието на местата, на популациите на видовете и техните местообитания в резултат на прилагането на специални природозащитни мерки.