Право и език

автор: Дончо Хрусанов, съставител
заглавие: Право и език
Подзаглавие: насоки за писане и редактиране на правни текстове
година: 2010
ISBN: 978-954-07-3002-8
Издател: УИ "Св. Климент Охридски"
цена: 30 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Езикът на правото рядко е бил предмет на изследва-ния както от филолози, така и от юристи. Понякога той е толкова специфичен, че обикновеният човек трудно го разбира. Правото обаче е насочено към хората и ясното, точното и категоричното разбиране на езика на закона е първата предпоставка за неговото осмисляне и изпълнение.
Такъв ли е езикът на правото? Какъв трябва да бъ-де той? Какви са особеностите на съдебния превод? Защо понякога са толкова различни езикът на съдията, на прокурора, на адвоката, на администратора и т.н.? Разбира ли гражданинът езика на закона?
Тези и редица други въпроси бяха разисквани на Първа-та международна конференция „Право и език". Представените доклади са само опит да се достигне до отговора на подобни въпроси. Той не може да бъде еднозначен, той ка-. то изследваната област поради хуманитарния си характер е естествено плуралистична. Той не може да бъдe даден единствено от филолози и единствено от юристи. Само общите им усилия биха спомогнали за плодотворна дей-ност в изследването и разбиването на правния език.
Темата Право и език е огромна и неразработена. В нея има място за редица специалисти - лингвисти и юристи. Тя е не само теоретична, но има и голямо практическо значение. Правото и езикът, езикът в правото явно и занапред ще представляват сериозно предизвикателство за всички специалисти, чието участие ние, инициаторите на този разговор, с радост ще очакваме.
Проф. Дончо Хрусанов,
Председател на Организационния комитет