Пътят към висшето общество

автор: Мариана Нинова
заглавие: Пътят към висшето общество
Подзаглавие: Жанрови аспекти на френския роман на кариерата (Стендал, Балзак, Флобер)
година: 2010
ISBN: 978-954-524-750-7
Издател: УИ "Св. св. Кирил и Методий"
цена: 6 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента В нашия случай целта е да се създаде у студентите по-подробна представа за жанровата типология и за развитието на френския роман на кариерата като една измежду най-характерните и най-значителните прояви на френския реалистичен роман на XIX век или на романа на съвременните нрави, както е прието да се назовава от гледна точка на предмета на изображение реалистичният роман. Показателен е фактът, че забележителни творби като "Червено и черно" на Стендал, "Дядо Горио" на Балзак, "Възпитание на чувствата" на Флобер принадлежат именно към категорията на кариерния роман. Това обяснява и същественото място, което се отделя на този кръг романни творби в университетската учебна програма по Антична и западноевропейска литература.
Коректността на настоящия текст налага да се отбележи, че обособяване на категория кариерен роман илироман на кариерата, ако си послужим с по-актуалното му название, се среща рядко в научната литература, от което, разбира се, не следва, че такава литературна категория не съществува. Причините за неглижирането й, ако употребим тази дума, се коренят в посоченото по-горе възприемане на кариерния роман като неразделна част от реалистичния роман, както и в продължителното индеферентно отношение на научната критика към теоретическата проблематиката на литературните жанрове, включително и на романа.
Накратко казано, една от учебните задачи на сборника е да се изяснят и приложат на практика принципите на жанровия анализ като най-адекватен за изучаване на литературно-художестве-ната творба и в частност на романа.
Из "Защо френският роман на кариерата
(за предмета и задачите на тази книга)"
Мариана Нинова