Туризъм и общество

автор: Мария Воденска
заглавие: Туризъм и общество
Подзаглавие:
година: 2006
ISBN: 978-954-9432-07-7
Издател: Издателство на МВБУ
цена: 7 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента В България доскоро почти нямаше целенасочени изследвания на влиянията на туризма дори на национално ниво. Обективна причина за това са доскорошното централизирано управление на туризма, което не поставяше на преден план регионалното му значение, а така също липсата на достатъчно голям обем емпирична информация. През последните години се появиха редица практически ориентирани публикации и изследвания, в които разнообразните влияния намират различно място и приложение.
Изложеният материал е структуриран в 6 части, разглеждащи последователно видовете влияния, подходите и методите за тяхното изучаване, както и резултатите от проведено от автора емпирично изследване в рамките на 15 общини.
Книгата е предназначена за широк кръг читатели - от една страна, за студенти, докторанти, преподаватели и научни работници, занимаващи се с теоретични и пространствени проблеми на туристическото развитие и/или социология и психология на населението в туристическите дестинации, от друга страна, за професионалисти - браншовици, работещи в различни туристически организации (държавни, частни и обществени), и от трета страна - за хора, занимаващи се с регионално развитие и регионална политика, отговорни за вземането на управленски решение за туристическото развитие на определени територии или туристически проекти на различни йерархични нива.