Стареенето

автор: Наталия Александрова
заглавие: Стареенето
Подзаглавие: психологически особености
година: 2010
ISBN: 978-954-07-3004-2
Издател: УИ „Св. Климент Охридски"
цена: 15 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента В структурно отношение това пособие е представено в две части. Първата част е фокусирана върху личностно-психологически-те измерения на стареенето. Тук вниманието е насочено върху изследвания, акцентиращи върху личността и нейните същностни компоненти като Аз-образ, идентичност и диагнотични техники, адаптирани за изучаване на съдържанието на тези лич-ностно-психологически ингредиенти.
Втората част разглежда на първо място едно от същностните психически състояния, които сигнализират за промяната в живота и дейността на възрастния и стареещ човек, за неговия дисконфорт, а именно тревожността. Този феномен се анализира и представя като психически индикатор на дезадаптацията в контекста и на други психически състояния, и то в рамките на психологически концепции и изследвания. Представени са и методическите техники, които дават възможност за изучаване на тревожността и сродните й психически състояния като агресия, фрустрация и ригидност.
И в двете части изследователският интерес е насочен към личността на стареещия човек, като е направен опит за разкриване на някои негови специфични личностно-психологически характеристики и особени прояви на психическото му състояние, което обяснява и неговите адаптационни възможности към средата, обществото и към себе си. На базата на тези обобщени данни са изведени някои по-конкретни насоки за психологическата работа и подкрепа на възрастните и старите хора. Резултатите от изследването могат да послужат за теоретична основа при разработване на концептуалните основи на професионалната подготовка на психолозите, работещи със стари хора, социалните работници и социалните педагози.
Предложеното учебно пособие ще съдейства за подготовка на психолози, социални работници и други специалисти, интересуващи се от проблемите на възрастните и старите хора, от проблемите на психологическото стареене.