Из етническата история на древна Тракия

автор: Стефан Йорданов
заглавие: Из етническата история на древна Тракия
Подзаглавие:
година: 2010
ISBN: 978-954-524-738-5
Издател: УИ "Св. св. Кирил и Методий"
цена: 25 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Освен три историографски очерка (за приносите на Веселин Бешевлиев и Иван Гълъбов, както и за ономастичните проучвания на тракийския материал), вниманието е съсредоточено и върху: някои тракийски, ресн. трако-пеласгийски словообразувателни модели; етимологията на тракийски топо-, антропо- и филоними; тракийското и респ. пеласгийското етнокултурно и етнолингвистично наследство в древна Гърция; някои субстратни топоиими и анелативи в българския език, в юва число названието на карнавалния персонаж "кукери"; редица проблеми от етническата история в епохата на прехода от бронзовата към желязната епоха - от въпроса за историчността на Троянската война и тракийската таласократия до евентуалния палеобалкански произход на населението на държавата Тартес в Иберийския полуостров. "Кимерийни и гети в западнопонтийския хинтерланд" и "Към проучването на две типологичсски родствени реални от Стария и Новия свят" са последните две проблемни полета, към които изложението насочва.