Именните фрази в българския език

автор: Петя Осенова
заглавие: Именните фрази в българския език
Подзаглавие:
година: 2008
ISBN: 978-954-9859-43-0
Издател: ЕТО
цена: 10 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Целта ми беше да представя цялостен модел за описание на именните фрази, в който да се проследят взаимовръзките между спецификациите на думите в лексикона, принципите на изграждане на фразите и онтологията на езиковите явления в именната област.
В книгата се прави концептуален преглед на езиковедските мнения за структурата на именните фрази, отношенията между опора и зависими части, както и за съществителните имена, които взимат аргументи. По-нататък в изложението се дискутират идеите на генератив-ния лексикон на Джеймс Пустейовски. Чрез т.нар. qualia структура и чрез аргументната структура тези идеи се интегрират в апарата на избраната лингвистична теория. Подобна интеграция е особено важна за адекватното анализиране на релационните и отглаголните съществителни имена. Мотивира се схващането, че съществителното е опора на българската именна фраза.
Петя Осенова