Икономика и цифровизация на електронните медии

автор: Силвия Цветкова-Казандзи
заглавие: Икономика и цифровизация на електронните медии
Подзаглавие: медиа практики в България и Гърция
година: 2009
ISBN: 978-954-07-2825-4
Издател: УИ „Св. Климент Охридски"
цена: 10 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента В книгата се обръща спеицално внимание на големите темпове на растеж и трансформации на световния пазар на електронните медии - като неизбежна последица от глобализацията, конвергенцията и концентрацията на медийните капитали; на развитието и промените на обществения медиен сектор - под натиска на растежа и структурирането на частния сектор, трудното взаимодействие между тях, неизбежните конфликти и противоречия; на развитието на медийния пазар и индустрия в контекста на настъпващата в световен мащаб цифровизация на преноса на телевизионни програми.
Авторката прави обстоен анализ на конкуренцията, на концентрацията на медийни капитали и на медийната собственост, като ги поставя в контекста на националната и общоевропейската законодателна рамка и на медийните практики в двете съседни държави. Тя обстойно осветлява и днешното състояние и перспективи за развитие на обществения медиен сектор на фона на полезните практики в европейското медийно пространство. Цялостното развитие на електронните медии и на медийната индустрия се поставя в контекста на цифровизацията, като подробно се представят развитието на цифровите платформи, трудностите с нормативната база, технологическите, културните, социалните и регулаторните аспекти на прехода към цифровизация.