Основи на екологията

автор: Валентин Богоев, Анелия Кенарова
заглавие: Основи на екологията
Подзаглавие:
година: 2009
ISBN: 978-954-642-515-7
Издател: Пенсофт
цена: 25 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Материалът в учебника е поднесен в хронологичен ред, така както е вървяло и в исторически аспект развитието на екологията. Раздел I проследява възникването на екологията като наука и нейният дълъг, често, противоречив път на развитие до достигане на съвременното й ниво на интердисциплинарност. Накратко е дадена методологичната база за реализиране на екологичните изследвания.
Връзката между индивидите и тяхната среда на обитаване е дискутирана в Раздел II - Факториална екология. Обърнато е внимание на физичните и на химичните особености на средата и адаптацията на организмите към тях. Идеята, свързваща всички глави на този раздел, е, че реакциите - отговор на организмите към условията на средата, формират основата за разбирането на по-сложните надорганизмови структури на организация, каквито са популациите и съобще-ствата. Централният въпрос в раздел II, с най-голямо значение за разбирането на екологията като наука, е разгледан в главата за екологичната ниша. В нея са представени всички виждания за тази основна екологична категория, както и нейните характеристики и динамика.