Ръководство за анализ на токсични вещества

автор: Йорданка Петрова, Алекси Алексиев, Снежана Момчилова, Здравка Зд
заглавие: Ръководство за анализ на токсични вещества
Подзаглавие:
година: 2004
ISBN: 954-07-1838-4
Издател: УИ "Св. Климент Охридски"
цена: 10 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Една от главните цели на упражненията е да се създадат у студентите навици за безопасна работа с токсични вещества, което е изключително важно за бъдещата им дейност в свързаната с много рискове професия на химика.
При избора на инструментални методи за анализ (спектрофото-метрични, хроматографски и биохимични) са взети предвид установените от БДС методи за определяне на най-разпространените в нашата страна замърсители на околната среда, съвременните методи за анализ на ксенобиотици в други обекти, както и възможностите за прилагането им в учебна лаборатория. Приведени са възприетите у нас хигиенно-токсикологични норми като пределно допустими концентрации (ПДК) според наредба № 13/ 24.07.1992 г. на МНЗ (ДВ бр. 81/1992) или максимални граници на пестицидни остатъци (МГО) от Смесената комисия на Кодекс Алиментариус при ФАО и Световната здравна организация.
Важно място в лабораторните занятия е отделено на вземането и особено на подготовката на пробите за анализ.