Органична химия

автор: Галин Петков
заглавие: Органична химия
Подзаглавие:
година: 2019
ISBN: 978-954-07-2383-2
Издател: УИ "Св. Климент Охридски"
цена: 40 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Тъй като учебникът има за цел да даде основни знания за органичната химия, най-логично е той да се използва за обучение в бакалавърската степен. При по-краткия срок на обучение в тази степен (4 години) и ограничение на общия хорариум в учебните планове за химичните специалности беше наложено намаление на хорариума и съдържанието на учебните програми по органична химия. Различните университети имат право и основания да използват няколко подхода за осъществяване на такова намаление.
Единият подход е да се съкратят отделни групи органични съединения, например органометални, органосилициеви, органофосфорни, органосерни, диазониеви, биогенни или други съединения.
Вторият подход е да се намали пропорционално учебното съдържание в целия обем на органичната химия, като се запази нейната цялост.
По мое мнение прилагането на първия подход ще доведе до ощетяване на студентите от гледище на пълноценното възприемане и усвояване на основите на органичната химия. С оглед на това вторият подход е по-разумен.
Разсъждавайки върху тези проблеми, стигнах до балансиран трети подход за преработката на учебника. А той е да се запази цялостният обем на учебното съдържание на предходното издание, но с различен по големина шрифт да се маркира (по моя преценка) необходимият и допълнителният (относително по-маловажният) материал в учебника, т.е. с едър шрифт се изписва първият, а с по-дребен шрифт (петит) — вторият.
Авторът