Аналитична химия

автор: Геомил Пеков
заглавие: Аналитична химия
Подзаглавие: Равновесия в разтвор
година: 2007
ISBN: 978-954-07-2656-4
Издател: УИ „Св. Климент Охридски"
цена: 25 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Химичното равновесие е основна химическа категория, която нерядко създава сериозни трудности както на преподаващия да я обясни, така и на обучавания да я разбере.
Точното му количествено характеризиране не е обект на аналитичната химия и тук то е средство за обясняване на същността и възможностите за управление на химични процеси, използвани в практиката на аналитичната химия.
Реалната система като правило е смес, в която освен веществата, чието взаимодействие представлява интерес, присъстват и други, които могат да въздействат по един или друг (физичен и/или химичен) начин върху основния процес. В резултат на това в системата се установява едно общо равновесие, което може да зависи от много и различни фактори.
Важно за аналитичната химия е да се определи кои от тях оказват измеримо въздействие върху равновесието в системата и да се оцени то при реално протичащия процес. В тази насока именно е разгледано химичното равновесие при основни химични процеси, протичащи в разтвор.
Първата глава е уводна и припомня някои основни химични понятия и характеристики на веществото в разтвор, които се използват в следващото изложение. Общ характер има и главата, посветена на химичното равновесие - неговата същност, значение и количествено характеризиране. Специално внимание е отделено на възможностите за описване на равновесната система с математически уравнения и подходите за тяхното опростяване и решаване.
В следващите четири глави са разгледани основните взаимодействия в разтвор, при които се установява равновесие в системата - протолиза (гл. 3), комплексообразуване (гл. 4), образуване и разтваряне на утайки (гл. 5) и окисление и редукция (гл. 6). Изложението предполага познаване на същността и основните характеристика на тези процеси и е насочено към тяхното значение за аналитичната химия и използването им за практически цели.