Кохлеарна имплантация в детска възраст

автор: Неда Балканска
заглавие: Кохлеарна имплантация в детска възраст
Подзаглавие: приложение, рехабилитация, обучение
година: 2009
ISBN: 978-954-326-088-1
Издател: Парадигма
цена: 16 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Настоящата книга е опит да се обхванат всички аспекти на КИ, като се започне с диагностичните, консултативни и рехаби-литационни процедури преди интервенцията, включването и настройката на процесора, постоперативната терапия и алтернативите за обучение на децата с КИС.
Специално внимание е отделено на рехабилитацията поради факта, че тя е основен залог за успешната КИ. Много детайлно са обособени стратегиите за работа с децата в зависимост от възрастта им по време на имплантацията, равнището на речевото и езиковото им развитие.