Клиометрия

автор: Юри Тодоров
заглавие: Клиометрия
Подзаглавие:
година: 2000
ISBN: 954-9536-21-1
Издател: Парадигма
цена: 10 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Основната цел е популяризиране на методите за измерване, квантифициране в историята и хуманитаристика-та въобще, посочване на подходящите области за приложение на този подход.
Обвързването на квантификацията, на количествените анализи в науката история с тези от областта на историко-дидактическата емпирика не е случайно. Именно по този път - чрез дидактическия тест по история и анкетите за изследване на историческото съзнание, може да се провери, до каква степен историческите знания и нагласите, отношенията към проблемите от нашето минало са залегнали в общественото съзнание.
Книгата представлява интерес за специалисти и студенти по история, за настоящи и бъдещи учители.